خانه / اخبار علمی کاربردی

اخبار علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند

رشته های علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند رشته های علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بارانی – علی‌آباد کرندتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمرادتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

رشته های علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد رشته های علمی کاربردی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

رشته های علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا رشته های علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیزتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیز

رشته های علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیز رشته های علمی کاربردی واحد دانان – دربندعزیز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دانان – دربندعزیز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دانان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رشنش  – زنوری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رشنش  – زنوری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رشنش  – زنوری: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رشنش  – زنوریتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد رشنش – زنوری

رشته های علمی کاربردی واحد رشنش  – زنوری رشته های علمی کاربردی واحد رشنش  – زنوری   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد رشنش  – زنوری   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد رشنش  ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه

رشته های علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه رشته های علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گماره لنگ – گوریچه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گماره لنگ – گوریچهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان

رشته های علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان رشته های علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلانتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد نسنار – نی‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نسنار – نی‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نسنار ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانان

رشته های علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانان رشته های علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دمیو – دهکانان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دمیو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دمیو – دهکانانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه

رشته های علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه رشته های علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارار

رشته های علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارار رشته های علمی کاربردی واحد انبار آب – بابارار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انبار آب – بابارار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیر

رشته های علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیر رشته های علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نژو – نمه شیر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نژو – نمه شیرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا

رشته های علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا رشته های علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نجنه سفلی – نجنه علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شیلمان – صاله

رشته های علمی کاربردی واحد شیلمان – صاله رشته های علمی کاربردی واحد شیلمان – صاله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شیلمان – صاله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شیلمان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیلمان – صاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیلمان – صاله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیلمان – صاله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیلمان – صالهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گوگقاش – گوندگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گوگقاش – گوندگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گوگقاش – گوندگ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گوگقاش – گوندگتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »