خانه / اخبار علمی کاربردی

اخبار علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلو

رشته های علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلو رشته های علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد فتح مقصود – فندقلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فتح مقصود – فندقلوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات

رشته های علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات رشته های علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه ساداتتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیان

رشته های علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیان رشته های علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد المان‌آباد – القیان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد المان‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد المان‌آباد – القیانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خشکه‌رود ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خشکه‌رود – خلیل‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت

رشته های علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت رشته های علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کاسه گران – کانی اشکوت  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کاسه گران – کانی اشکوت تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند

رشته های علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند رشته های علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چاورچین – حاجی کند  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چاورچین – حاجی کند تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو

رشته های علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو رشته های علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد طالین – طرزلو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد طالین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد طالین – طرزلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان

رشته های علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان رشته های علمی کاربردی واحد بالدرلو – بالولان  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بالدرلو – بالولان  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بالدرلو ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی

رشته های علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی رشته های علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو

رشته های علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو رشته های علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلوتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیه

رشته های علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیه رشته های علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نظرلو – هارونیه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نظرلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نظرلو – هارونیهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه

رشته های علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه رشته های علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جهیزدان – چله خانه دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جهیزدان – چله خانه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو

رشته های علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو رشته های علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو

رشته های علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو رشته های علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چوکتو – چوگانلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد چوکتو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوکتو – چوگانلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز

رشته های علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز رشته های علمی کاربردی واحد نوشیروان – نوردوز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نوشیروان – نوردوز دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نوشیروان ...

بیشتر بخوانید »