خانه / مطالب پیام نور

مطالب پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی بارانی – علی‌آباد کرند

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی بارانی – علی‌آباد کرند دانشگاه پیام نور علی بارانی – علی‌آباد کرند یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علی بارانی – علی‌آباد کرند در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد دانشگاه پیام نور بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا دانشگاه پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دانان – دربندعزیز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دانان – دربندعزیز دانشگاه پیام نور دانان – دربندعزیز یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دانان – دربندعزیز در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور رشنش  – زنوری

ثبت نام بدون کنکور پیام نور رشنش  – زنوری دانشگاه پیام نور رشنش  – زنوری  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور رشنش  – زنوری  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان دانشگاه پیام نور لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نسنار – نی‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نسنار – نی‌آباد دانشگاه پیام نور نسنار – نی‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نسنار – نی‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دمیو – دهکانان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دمیو – دهکانان دانشگاه پیام نور دمیو – دهکانان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دمیو – دهکانان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قزلبلاغ – قشلاق سرخه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قزلبلاغ – قشلاق سرخه دانشگاه پیام نور قزلبلاغ – قشلاق سرخه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قزلبلاغ – قشلاق سرخه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انبار آب – بابارار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انبار آب – بابارار دانشگاه پیام نور انبار آب – بابارار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور انبار آب – بابارار در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نژو – نمه شیر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نژو – نمه شیر دانشگاه پیام نور نژو – نمه شیر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نژو – نمه شیر در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نجنه سفلی – نجنه علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نجنه سفلی – نجنه علیا دانشگاه پیام نور نجنه سفلی – نجنه علیا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نجنه سفلی – نجنه علیا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شیلمان – صاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شیلمان – صاله دانشگاه پیام نور شیلمان – صاله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شیلمان – صاله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گوگقاش – گوندگ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گوگقاش – گوندگ دانشگاه پیام نور گوگقاش – گوندگ  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گوگقاش – گوندگ  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیرتاج – تازه کندمعدن

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیرتاج – تازه کندمعدن دانشگاه پیام نور پیرتاج – تازه کندمعدن یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پیرتاج – تازه کندمعدن در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لالمشیر – اوجابندان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لالمشیر – اوجابندان دانشگاه پیام نور لالمشیر – اوجابندان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور لالمشیر – اوجابندان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کندیس‌کلا – کنیس

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کندیس‌کلا – کنیس دانشگاه پیام نور کندیس‌کلا – کنیس  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کندیس‌کلا – کنیس  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بندپی – بین

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بندپی – بین دانشگاه پیام نور بندپی – بین  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بندپی – بین  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بری‌کلا – بطاهرکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بری‌کلا – بطاهرکلا دانشگاه پیام نور بری‌کلا – بطاهرکلا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بری‌کلا – بطاهرکلا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پوروا – تازه‌آباد بستان‌خیل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پوروا – تازه‌آباد بستان‌خیل دانشگاه پیام نور پوروا – تازه‌آباد بستان‌خیل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پوروا – تازه‌آباد بستان‌خیل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاه‌رودسر – سیرجارون

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاه‌رودسر – سیرجارون دانشگاه پیام نور سیاه‌رودسر – سیرجارون  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سیاه‌رودسر – سیرجارون  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خرکاک – خشک‌دره   

ثبت نام پیام نور واحد خرکاک – خشک‌دره ثبت نام بدون کنکور واحد خرکاک – خشک‌دره   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خرکاک – خشک‌دره   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گل جاری – گل‌باغ   

ثبت نام پیام نور واحد گل جاری – گل‌باغ ثبت نام بدون کنکور واحد گل جاری – گل‌باغ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گل جاری – گل‌باغ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قارن‌سرا – قورتیکلا   

ثبت نام پیام نور واحد قارن‌سرا – قورتیکلا ثبت نام بدون کنکور واحد قارن‌سرا – قورتیکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قارن‌سرا – قورتیکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خوش‌رودبار – خوش‌نشان   

ثبت نام پیام نور واحد خوش‌رودبار – خوش‌نشان ثبت نام بدون کنکور واحد خوش‌رودبار – خوش‌نشان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خوش‌رودبار – خوش‌نشان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نیاسته – نی‌دشت   

ثبت نام پیام نور واحد نیاسته – نی‌دشت ثبت نام بدون کنکور واحد نیاسته – نی‌دشت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نیاسته – نی‌دشت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد توله‌سر – جلمه   

ثبت نام پیام نور واحد توله‌سر – جلمه ثبت نام بدون کنکور واحد توله‌سر – جلمه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد توله‌سر – جلمه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کنس‌دره – کنس‌مال   

ثبت نام پیام نور واحد کنس‌دره – کنس‌مال ثبت نام بدون کنکور واحد کنس‌دره – کنس‌مال   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کنس‌دره – کنس‌مال   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لاک‌دشت – لپوصحرا   

ثبت نام پیام نور واحد لاک‌دشت – لپوصحرا ثبت نام بدون کنکور واحد لاک‌دشت – لپوصحرا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لاک‌دشت – لپوصحرا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کاوه‌ملک – کبودکلایه   

ثبت نام پیام نور واحد کاوه‌ملک – کبودکلایه ثبت نام بدون کنکور واحد کاوه‌ملک – کبودکلایه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کاوه‌ملک – کبودکلایه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »