خانه / مطالب پیام نور

مطالب پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد فتح مقصود – فندقلو   

ثبت نام پیام نور واحد فتح مقصود – فندقلو ثبت نام بدون کنکور واحد فتح مقصود – فندقلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فتح مقصود – فندقلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات   

ثبت نام پیام نور واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات ثبت نام بدون کنکور واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد المان‌آباد – القیان   

ثبت نام پیام نور واحد المان‌آباد – القیان ثبت نام بدون کنکور واحد المان‌آباد – القیان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد المان‌آباد – القیان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خشکه‌رود – خلیل‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کاسه گران – کانی اشکوت

ثبت نام پیام نور واحد کاسه گران – کانی اشکوت ثبت نام بدون کنکور واحد کاسه گران – کانی اشکوت دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کاسه گران – کانی اشکوت دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چاورچین – حاجی کند

ثبت نام پیام نور واحد چاورچین – حاجی کند ثبت نام بدون کنکور واحد چاورچین – حاجی کند دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چاورچین – حاجی کند دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طالین – طرزلو

ثبت نام پیام نور واحد طالین – طرزلو ثبت نام بدون کنکور واحد طالین – طرزلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طالین – طرزلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بالدرلو – بالولان

ثبت نام پیام نور واحد بالدرلو – بالولان ثبت نام بدون کنکور واحد بالدرلو – بالولان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بالدرلو – بالولان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی

ثبت نام پیام نور واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی ثبت نام بدون کنکور واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ناخرچی‌ – هیپک بلاغی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو

ثبت نام پیام نور واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو ثبت نام بدون کنکور واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جوکی بیژن – چاللو بادیانلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نظرلو – هارونیه

ثبت نام پیام نور واحد نظرلو – هارونیه ثبت نام بدون کنکور واحد نظرلو – هارونیه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نظرلو – هارونیه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جهیزدان – چله خانه

ثبت نام پیام نور واحد جهیزدان – چله خانه ثبت نام بدون کنکور واحد جهیزدان – چله خانه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جهیزدان – چله خانه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو

ثبت نام پیام نور واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو ثبت نام بدون کنکور واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسن قشلاقی – حیدرکانلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چوکتو – چوگانلو

ثبت نام پیام نور واحد چوکتو – چوگانلو ثبت نام بدون کنکور واحد چوکتو – چوگانلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چوکتو – چوگانلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نوشیروان – نوردوز

ثبت نام پیام نور واحد نوشیروان – نوردوز ثبت نام بدون کنکور واحد نوشیروان – نوردوز دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نوشیروان – نوردوز دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حاجی مصیب – خانه برق

ثبت نام پیام نور واحد حاجی مصیب – خانه برق ثبت نام بدون کنکور واحد حاجی مصیب – خانه برق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حاجی مصیب – خانه برق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خشندرق – خلیله ده

ثبت نام پیام نور واحد خشندرق – خلیله ده ثبت نام بدون کنکور واحد خشندرق – خلیله ده دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خشندرق – خلیله ده دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شوره ناب – شیخ احمد

ثبت نام پیام نور واحد شوره ناب – شیخ احمد ثبت نام بدون کنکور واحد شوره ناب – شیخ احمد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شوره ناب – شیخ احمد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بصیرآباد – بیدلو

ثبت نام پیام نور واحد بصیرآباد – بیدلو ثبت نام بدون کنکور واحد بصیرآباد – بیدلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بصیرآباد – بیدلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق پیازی – قلعه شیخ

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق پیازی – قلعه شیخ ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق پیازی – قلعه شیخ دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق پیازی – قلعه شیخ دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی بیماري هاي چشم پیشرفته

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی بیماري هاي چشم پیشرفته ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی بیماري هاي چشم پیشرفته دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی بیماري هاي چشم پیشرفته دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي كشاورزي ـ اصلاح نباتات

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي كشاورزي ـ اصلاح نباتات ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي كشاورزي ـ اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي كشاورزي ـ اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »