خانه / مقالات دانشگاه ازاد

مقالات دانشگاه ازاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند

رشته های دانشگاه آزاد واحد علی بارانی – علی‌آباد کرند در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد علی بارانی – علی‌آباد کرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد علی بارانی – علی‌آباد کرند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد علی بارانی – علی‌آباد کرند با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد علی بارانی – علی‌آباد کرند می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد علی بارانی – علی‌آباد کرند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

رشته های دانشگاه آزاد واحد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانان – دربندعزیز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانان – دربندعزیز با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانان – دربندعزیز می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد دانان – دربندعزیز بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد دانان – دربندعزیز

رشته های دانشگاه آزاد واحد دانان – دربندعزیز در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دانان – دربندعزیز شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد رشنش  – زنوری

رشته های دانشگاه آزاد واحد رشنش  – زنوری در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد رشنش  – زنوری شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد رشنش  – زنوری از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشنش  – زنوری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشنش  – زنوری با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشنش  – زنوری می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشنش  – زنوری بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گماره لنگ – گوریچه دانشگاه پیام نور گماره لنگ – گوریچه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گماره لنگ – گوریچه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد گماره لنگ – گوریچه

رشته های دانشگاه آزاد واحد گماره لنگ – گوریچه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گماره لنگ – گوریچه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گماره لنگ – گوریچه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گماره لنگ – گوریچه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گماره لنگ – گوریچه بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد لمجتمع صنایع سنگ ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان

رشته های دانشگاه آزاد واحد لمجتمع صنایع سنگ – مجیدآباد اردلان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نسنار – نی‌آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نسنار – نی‌آباد با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نسنار – نی‌آباد می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نسنار – نی‌آباد بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد نسنار – نی‌آباد

رشته های دانشگاه آزاد واحد نسنار – نی‌آباد در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد دمیو – دهکانان

رشته های دانشگاه آزاد واحد دمیو – دهکانان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دمیو – دهکانان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد دمیو – دهکانان از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دمیو – دهکانان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دمیو – دهکانان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دمیو – دهکانان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد دمیو – دهکانان بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه

رشته های دانشگاه آزاد واحد قزلبلاغ – قشلاق سرخه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد قزلبلاغ – قشلاق سرخه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد قزلبلاغ – قشلاق سرخه از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قزلبلاغ – قشلاق سرخه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قزلبلاغ – قشلاق سرخه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قزلبلاغ – قشلاق سرخه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد قزلبلاغ – قشلاق سرخه بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد انبار آب – بابارار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد انبار آب – بابارار با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد انبار آب – بابارار می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد انبار آب – بابارار بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد انبار آب – بابارار

رشته های دانشگاه آزاد واحد انبار آب – بابارار در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد نژو – نمه شیر

رشته های دانشگاه آزاد واحد نژو – نمه شیر در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نژو – نمه شیر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نژو – نمه شیر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نژو – نمه شیر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نژو – نمه شیر بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد نجنه سفلی – نجنه علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد نجنه سفلی – نجنه علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد نجنه سفلی – نجنه علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد نجنه سفلی – نجنه علیا از جمله دانشگاه هایی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نجنه سفلی – نجنه علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نجنه سفلی – نجنه علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نجنه سفلی – نجنه علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نجنه سفلی – نجنه علیا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد شیلمان – صاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد شیلمان – صاله در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد شیلمان – صاله شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد شیلمان – صاله از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شیلمان – صاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شیلمان – صاله با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شیلمان – صاله می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شیلمان – صاله بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گوگقاش – گوندگ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گوگقاش – گوندگ با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گوگقاش – گوندگ می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گوگقاش – گوندگ بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »