همیشه انتخاب بهتری نیز هست ، انتخاب بهتر را از گروه سپید بخواهید.

بدون کنکور دانشگاه آزاد

بدون کنکور دانشگاه آزاد از پرطرفدارترین شیوه های پذیرش دانشگاه آزاد در چند سال گذشته می باشد و داوطلبان زیادی براحتی از طریق همین روش وارد دانشگاه آزاد می شوند.

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو نیمسال تحصیلی با عنوان پذیرش بدون کنکور مهر دانشگاه آزاد و پذیرش بدون کنکور بهمن دانشگاه آزاد هرساله انجام می گیرد.

اطلاعاتی در زمینه بدون کنکور دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد در مقاطع ذیل به صورت بدون کنکور دانشجو می پذیرد :

بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

پذیرش بدون کنکور در دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی داوطلبان میباشد و متقاضیان میتوانند در گروه مورد علاقه خود بدون هیچ محدودیتی اقدام به انتخاب رشته نمایند.

پس باید در نظر داشته باشید معدل مدرک پایه تنها ملاک پذیرش دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد می باشد.

رشته های دانشگاه آزاد واحد نیر (۱۳۹۷/۰۳/۳۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد نیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سرعین (۱۳۹۷/۰۳/۳۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سرعین در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اردبیل (۱۳۹۷/۰۳/۳۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد اردبیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد نقده (۱۳۹۷/۰۳/۳۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد نقده در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد مهاباد (۱۳۹۷/۰۳/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد مهاباد در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد چالدران (۱۳۹۷/۰۳/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد چالدران در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ماکو (۱۳۹۷/۰۳/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ماکو در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سلماس (۱۳۹۷/۰۳/۲۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سلماس در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خوی (۱۳۹۷/۰۳/۲۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خوی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بوکان (۱۳۹۷/۰۳/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بوکان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سولدوز (۱۳۹۷/۰۳/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سولدوز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سردشت (۱۳۹۷/۰۳/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سردشت در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ارومیه (۱۳۹۷/۰۳/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ارومیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد هشترود (۱۳۹۷/۰۳/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد هشترود در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد هریس (۱۳۹۷/۰۳/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد هریس در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ورزقان (۱۳۹۷/۰۳/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ورزقان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد میانه (۱۳۹۷/۰۳/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد میانه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ممقان (۱۳۹۷/۰۳/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ممقان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ملکان (۱۳۹۷/۰۳/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ملکان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زنوز (۱۳۹۷/۰۳/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زنوز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خاروانا (۱۳۹۷/۰۳/۲۶ )

 رشته های دانشگاه آزاد واحد خاروانا در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد مرند (۱۳۹۷/۰۳/۲۵ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد مرند در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد مراغه (۱۳۹۷/۰۳/۲۵ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد مراغه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد کلیبر (۱۳۹۷/۰۳/۲۵ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد کلیبر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد صوفیان (۱۳۹۷/۰۳/۲۴ )

 رشته های دانشگاه آزاد واحد صوفیان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیس (۱۳۹۷/۰۳/۲۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیس در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد تسوج (۱۳۹۷/۰۳/۲۴ )

 رشته های دانشگاه آزاد واحد تسوج در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شبستر (۱۳۹۷/۰۳/۲۴ )

 رشته های دانشگاه آزاد واحد شبستر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد مهربان (۱۳۹۷/۰۳/۲۳ )

 رشته های دانشگاه آزاد واحد مهربان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراب (۱۳۹۷/۰۳/۲۳ )

 رشته های دانشگاه آزاد واحد سراب در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خامنه (۱۳۹۷/۰۳/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خامنه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد جلفا (۱۳۹۷/۰۳/۲۳ )

  رشته های دانشگاه آزاد واحد جلفا در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در …

رشته های دانشگاه آزاد واحد گوگان (۱۳۹۷/۰۳/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد گوگان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد تبریز (۱۳۹۷/۰۳/۲۲ )

  رشته های دانشگاه آزاد واحد تبریز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بناب (۱۳۹۷/۰۳/۲۲ )

  رشته های دانشگاه آزاد واحد بناب در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اهر (۱۳۹۷/۰۳/۲۱ )

  رشته های دانشگاه آزاد واحد اهر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اسکو (۱۳۹۷/۰۳/۲۱ )

  رشته های دانشگاه آزاد واحد اسکو در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در …

ثبت نام دانشگاه آزاد یزد www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۵ )

دانشگاه آزاد یزد در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد یاسوج www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۵ )

دانشگاه آزاد یاسوج در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد کرمان www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۵ )

دانشگاه آزاد کرمان در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد سنندج www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۵ )

دانشگاه آزاد سنندج در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد همدان www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۵ )

دانشگاه آزاد همدان در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد اراک www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۱ )

دانشگاه آزاد اراک در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد ساری www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۱ )

دانشگاه آزاد ساری در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد رشت www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۰ )

دانشگاه آزاد رشت در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد گرگان www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۰ )

دانشگاه آزاد گرگان در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد قم www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۱۰ )

دانشگاه آزاد قم در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد قزوین www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۸ )

دانشگاه آزاد قزوین در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد شیراز www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۸ )

دانشگاه آزاد شیراز در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد سمنان www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۷ )

دانشگاه آزاد سمنان در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد زنجان www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۷ )

دانشگاه آزاد زنجان در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد اهواز www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۷ )

دانشگاه آزاد اهواز در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد مشهد www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۵ )

دانشگاه آزاد مشهد در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد تهران www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۳ )

دانشگاه آزاد تهران در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد بوشهر www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۳ )

دانشگاه آزاد بوشهر در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد ایلام www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۳ )

دانشگاه آزاد ایلام در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت نام دانشگاه آزاد البرز www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۳/۰۳ )

دانشگاه آزاد البرز در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را …

ثبت-نام-دانشگاه-آزاد

ثبت نام دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۲/۰۳ )

دانشگاه آزاد در این چند دهه از فعالیت خود توانسته است سطح بالایی از تقاظای جامعه برای تحصیلات دانشگاهی را پاسخگو باشد. اولین مرحله برای …

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۱/۲۴ )

داوطلبانی که در زمان مقرر اقدام به ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد نمودند پس از اتمام ثبت نام بایستی منتظر اعلام نتایج کارشناسی …