var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

بدون کنکور دانشگاه آزاد

بدون کنکور دانشگاه آزاد از پرطرفدارترین شیوه های پذیرش دانشگاه آزاد در چند سال گذشته می باشد و داوطلبان زیادی براحتی از طریق همین روش وارد دانشگاه آزاد می شوند.

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو نیمسال تحصیلی با عنوان پذیرش بدون کنکور مهر دانشگاه آزاد و پذیرش بدون کنکور بهمن دانشگاه آزاد هرساله انجام می گیرد.

اطلاعاتی در زمینه بدون کنکور دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد در مقاطع ذیل به صورت بدون کنکور دانشجو می پذیرد :

بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

پذیرش بدون کنکور در دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی داوطلبان میباشد و متقاضیان میتوانند در گروه مورد علاقه خود بدون هیچ محدودیتی اقدام به انتخاب رشته نمایند.

پس باید در نظر داشته باشید معدل مدرک پایه تنها ملاک پذیرش دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد می باشد.

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیرجان (۱۳۹۷/۰۵/۱۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیرجان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد کوهبنان (۱۳۹۷/۰۵/۱۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد کوهبنان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زرند (۱۳۹۷/۰۵/۱۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زرند در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بهرمان (۱۳۹۷/۰۵/۱۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بهرمان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد رفسنجان (۱۳۹۷/۰۵/۱۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد رفسنجان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد جیرفت (۱۳۹۷/۰۵/۱۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد جیرفت در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بم (۱۳۹۷/۰۵/۱۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بم در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بردسیر (۱۳۹۷/۰۵/۱۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بردسیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بافت (۱۳۹۷/۰۵/۱۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بافت در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد انار (۱۳۹۷/۰۵/۱۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد انار در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد مریوان (۱۳۹۷/۰۵/۱۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد مریوان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد قروه (۱۳۹۷/۰۵/۱۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد قروه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سنندج (۱۳۹۷/۰۵/۱۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سنندج در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سقز (۱۳۹۷/۰۵/۱۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سقز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بیجار (۱۳۹۷/۰۵/۱۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بیجار در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بانه (۱۳۹۷/۰۵/۱۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بانه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد قم (۱۳۹۷/۰۵/۱۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد قم در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شال (۱۳۹۷/۰۵/۱۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد شال در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد آبیک (۱۳۹۷/۰۵/۰۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد آبیک در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد قزوین (۱۳۹۷/۰۵/۰۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد قزوین در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خرمدشت (۱۳۹۷/۰۵/۰۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خرمدشت در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد آوج (۱۳۹۷/۰۵/۰۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد آوج در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد تاکستان (۱۳۹۷/۰۵/۰۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد تاکستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد آبگرم (۱۳۹۷/۰۵/۰۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد آبگرم در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد مرودشت (۱۳۹۷/۰۵/۰۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد مرودشت در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد لامرد (۱۳۹۷/۰۵/۰۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد لامرد در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد گراش (۱۳۹۷/۰۵/۰۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد گراش در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خنج (۱۳۹۷/۰۵/۰۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خنج در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بیرم (۱۳۹۷/۰۵/۰۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بیرم در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اوز (۱۳۹۷/۰۵/۰۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد اوز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد لارستان (۱۳۹۷/۰۵/۰۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد لارستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد میمند (۱۳۹۷/۰۵/۰۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد میمند در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد فراشبند (۱۳۹۷/۰۵/۰۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد فراشبند در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد فسا (۱۳۹۷/۰۴/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد فسا در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد صفاشهر (۱۳۹۷/۰۴/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد صفاشهر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خفر (۱۳۹۷/۰۴/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خرامه (۱۳۹۷/۰۴/۳۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خرامه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شیراز (۱۳۹۷/۰۴/۲۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد شیراز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سروستان (۱۳۹۷/۰۴/۲۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سروستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سپیدان (۱۳۹۷/۰۴/۲۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سپیدان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زرقان (۱۳۹۷/۰۴/۲۹ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زرقان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد داریون (۱۳۹۷/۰۴/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد داریون در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد داراب (۱۳۹۷/۰۴/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد داراب در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد جهرم (۱۳۹۷/۰۴/۲۸ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد جهرم در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سده (۱۳۹۷/۰۴/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سده در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اقلید (۱۳۹۷/۰۴/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد اقلید در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد استهبان (۱۳۹۷/۰۴/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد استهبان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ارسنجان (۱۳۹۷/۰۴/۲۷ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ارسنجان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد آباده (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد آباده در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراوان (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراوان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زاهدان (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زاهدان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زهک (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زهک در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زابل (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زابل در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خاش (۱۳۹۷/۰۴/۲۵ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خاش در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد چابهار (۱۳۹۷/۰۴/۲۵ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد چابهار در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد گرمسار (۱۳۹۷/۰۴/۲۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد گرمسار در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شاهرود (۱۳۹۷/۰۴/۲۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد شاهرود در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان (۱۳۹۷/۰۴/۲۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد دامغان (۱۳۹۷/۰۴/۲۴ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد دامغان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد هیدج (۱۳۹۷/۰۴/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد هیدج در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد تکاب (۱۳۹۷/۰۴/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد تکاب در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد زنجان (۱۳۹۷/۰۴/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد زنجان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد خدابنده (۱۳۹۷/۰۴/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد خدابنده در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ابهر (۱۳۹۷/۰۴/۲۳ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ابهر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد هندیجان (۱۳۹۷/۰۴/۲۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد هندیجان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ماهشهر (۱۳۹۷/۰۴/۲۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ماهشهر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شوش (۱۳۹۷/۰۴/۲۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد شوش در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شوشتر (۱۳۹۷/۰۴/۲۲ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد شوشتر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد شادگان (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد شادگان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد سوسنگرد (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد سوسنگرد در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد رامهرمز (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد رامهرمز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد دزفول (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد دزفول در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد بهبهان (۱۳۹۷/۰۴/۲۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد بهبهان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد باغملک (۱۳۹۷/۰۴/۲۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد باغملک در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد ایذه (۱۳۹۷/۰۴/۲۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد ایذه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اهواز (۱۳۹۷/۰۴/۲۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد اهواز در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد اندیمشک (۱۳۹۷/۰۴/۲۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد اندیمشک در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …

رشته های دانشگاه آزاد واحد امیدیه (۱۳۹۷/۰۴/۲۰ )

رشته های دانشگاه آزاد واحد امیدیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی بصورت بدون کنکور می باشد. دانشگاه آزاد با توجه به این که در تمامی …