var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رسانه (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رسانه همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نور (۱۳۹۷/۰۴/۲۵ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نور همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کنگان (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کنگان همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دشتی (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دشتی همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …