var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

رشته های علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی درمقاطع مختلف دانشگاهی در چهار گروه آموزشی گنچانده شده است که داوطلبان ورود به دانشگاه علمی کاربردی بصورت بدون کنکور در رشته های علمی کاربردی ثبت نام نمایند.

اطلاعاتی در زمینه رشته های علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی در مقاطع مختلف دانشگاهی به شرح ذیل می باشد :

رشته های کاردانی علمی کاربردی ، رشته های کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی و رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی

همچنین لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه آموزشی بشرح ذیل ارائه می شود :

رشته های گروه صنعت علمی کاربردی ( شامل رشته های فنی و مهندسی)

رشته های گروه کشاورزی علمی کاربردی  ( شامل رشته های کشاورزی و علوم دامی)

رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی ( شامل رشته های علوم انسانی اعم از حقوق ، مدیریت ، حسابداری ، تربیت بدنی )

رشته های گروه فرهنگ و هنر علمی کاربردی ( رشته های هنری شامل موسیقی ، گرافیک ، سینما و رشته های زبان خارجه)

داوطلبان میتوانند از رشته های علمی کاربردی بر اساس علاقه خود انتخاب رشته نمایند.

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رسانه (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رسانه همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نور (۱۳۹۷/۰۴/۲۵ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نور همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کنگان (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کنگان همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دشتی (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دشتی همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …